ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Written by  //  August 4, 2017  //  Job Opportunities  //  No comments

                                  

၁။ အမႈေဆာင္အရာရွိ – ၁ ဦး (က်ား ) 
B.C.Sc (သို႔) BE (IT) (သို႔) ဘြဲ႕ရ 
(IT ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Diploma)

IT နယ္ပယ္တြင္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိသူဦးစားေပးမည္။ ရံုးလုပ္ ငန္းအေျခခံတတ္ကၽြမ္းရမည္။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင္းကိုကၽြမ္း က်င္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး CCTV ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္သူျဖစ္ရမည္။ အဂၤလိပ္စာ 4 skills တတ္ကၽြမ္းရန္၊ အမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပစြာ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ 
————————-

၂။ လက္ေထာက္အမႈေဆာင္အရာရွိ – ၁ ဦး (က်ား ) 
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရပါမည္။ သင္တန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Project ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ Computer (M.S Office, Excel, Internet ,Email ) ကၽြမ္းက်င္ ရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကၽြမ္းက်င္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္အား တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ 
————————-

၃။ ဦးစီးအရာရွိ – ၁ ဦး (က်ား ) 
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

ရံုးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ အထက္ရွိရပါမည္။ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားႏိုင္ရမည္။ Computer ဆိုင္ရာ Microsoft word, Excel, Powerpoint, Internet/ email ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။ ရုံးစာေရးသားတတ္ရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာေရး/ ေျပာတတ္သူဦးစားေပး မည္။
————————-

၄။ အင္ဂ်င္နီယာ – ၁ ဦး (က်ား )

BE (Civil) Construction ႏွင့္ M & E အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္း သံုးကြန္ပ်ဴတာ MS Office ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ Report (အစီရင္ခံစာ) စနစ္ တက်ေရးသားတင္ျပႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ 
————————-

၅။ Receptionist ၁ ဦး (မ) (သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု

ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေကာင္းမြန္သူ၊ ခ်ဳိသာစြာစကားေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္သူ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားတတ္သူ၊ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊ အဂၤလိပ္စာ သင့္တင့္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။
————————-

၆။ ၀န္ထမ္းအဆင့္ (၂)/(၃) – ၁၂ ဦး (က်ား/မ ) 
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

လုပ္ငန္းတာ၀န္သိတတ္၍ စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိရပါ မည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စား ၍ ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
————————-

၇။ ယာဥ္ေမာင္း – ၁ ဦး (က်ား ) 
“ခ” လုိင္စင္

အသက္ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။ “ခ” လိုင္စင္ ရွိရမည္။ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည့္အျပင္လိုအပ္ပါက နယ္ခရီးေ၀း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။ အေသာက္အစားကင္းရွင္းၿပီး အမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံႏိုင္၍ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ ယာဥ္/လမ္း စည္းကမ္း နားလည္လိုက္နာႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

ေလွ်က္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသင္းခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ သို႔ (၂၁-၈-၂၀၁၇) ရက္္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRM ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm