ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ )

Written by  //  August 25, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

ပုဂၢလိက က႑တင္ျပခ်က္မ်ား
 
 
၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္ ၂၄
ရန္ကုန္၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
 
(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္
 
* ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္းက႑
 
* ရခုိင္ျပည္နယ္နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑ တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ေငြလဲႏႈန္းတည္ျငိမ္ေစေရး
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ တင္ျပပါသည္။
ေငြလဲႏႈန္း၏ အခ်ိန္တိုအတြင္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္းစြာျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႕ခြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သည္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိျပီး စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အၾကံျပဳတင္ျပပါသည္။
 
(၁) ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈအေပၚ Quota, Tariff Rate Quota, Minimum Access, Standards & Specifications, အခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စနစ္တို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေဆာင္ရြက္ရန္
 
(၂) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ေရး စီစဥ္ေပးရန္
 
(၃) Bilateral Currency Swap အစီအစဥ္ကို မိမိတို႔၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ (တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြကိုသံုးျခင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဘတ္ေငြကို သံုးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္)
(၄) Interbank Currency Market ကို ယခုထက္ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဗဟိုဘဏ္မွ ႀကီးမွဴးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္
 
(၅) ေရရွည္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္မႈျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ (Exim Bank) ကို အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
 
(၆) ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အားေပးေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ဆိုင္ရာ သက္သာခြင့္၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ National Export Promotion Council (NEPC) ကို ဖြဲ႕ စည္းျပီး နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ရလာဒ္ထြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္
 
(၇) ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ၄၀% ခန္႔သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား မွတဆင့္ တင္ပို႔ကုန္မ်ားမွျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ား အတြင္း အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ဘဏ္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေရးကို ညွိႏႈိင္းေပးရန္
 
(၈) ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳမႈ (Dollarization) မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကး၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္
 
(၉) ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေငြေၾကးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္စီးဝင္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခ လစာေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ လြယ္ကူစြာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲ (Private Remittance) လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္
 
(၁၀) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအတြက္ Capital Brought-In အမွန္တကယ္အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကူညီအားေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို MIC / DICA တို႔က လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေျမသံုးစြဲမႈ အပါအဝင္ အခက္ အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ရသျဖင့္ စီးပြားေရးရပ္ဝန္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
 
(၁၁) ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ ့ေပးျပီး ၂၄ နာရီ / ၇ ရက္ (ပိတ္ရက္မရွိ) ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
 
(၁၂) အေသးစားေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ (Microfinance) လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ Capital ရယူမႈ စီးဝင္မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔ လွ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးရန္
 
 
* ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑
 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ဦး တင္ျပပါသည္။
 
(၁) စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ အစိုးရပိုင္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ေဖာင္ေတာ္ၾကီးဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရႊမင္းဂံဆိပ္ကမ္း (၂)ခုသာရွိ၍ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းမ်ား တြင္ သေဘၤာ(၁)စီးတည္းသာ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ၿပီး၊ တန္(၁၀၀၀)ဆံ့သည့္ ကုန္အတင္တစ္ခုတည္း ျပဳလုပ္လွ်င္ (၁၀) ရက္ခန္႔ ၾကာျမွင့္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
 
(၂) စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ကမ္းရိုးတန္းသြားသေဘၤာမ်ား တလလွ်င္ (၁၅) စီးခန္႔ အ၀င္ရွိ၍ အဆိုပါ ကုန္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ဆိပ္ကမ္းအေရအတြက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေရအလယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈေနွာင့္ေႏွးကာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။
 
(၃) လက္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္လည္း ေဖာင္ေတာ္မ်ားၾကံခိုင္မွဳနည္းပါးေနသျဖင့္ တံတားေပၚသို႔ ကုန္ပစၥည္း တင္ေဆာင္သည္႔ ကားမ်ားတက္ခြင့္မရရွိပဲ ေခါက္တိုကားေလးမ်ားျဖင့္ တဆင့္ေျပာင္း၍ သယ္ယူရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပိုကုန္က်သည့္အျပင္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးျမွင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။
 
(၄) အဆိုပါဆိပ္ကမ္းမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမွဳ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ တံတားေပၚသို႔ ကားမ်ား တက္ေရာက္ျပီး ပစၥည္းတင္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာလာနိုင္ျခင္းတို႔ ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္ျမန္ဆန္လာရန္အတြက္ တန္ခ်ိန္ (၂၀,၀၀၀)ထိ ကပ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ကမ္း အသစ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားရွိပါက (PPP-Public-Private-Partnership) စနစ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ခြင့္ေပးရန္။
 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေပၚဦး တင္ျပပါသည္။
 
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ SME Member Card ရရွိၿပီးသူေပါင္း (၂၉၂) ဦးရရွိခဲ့ျပီး ေခ်းေငြရရွိသူ(၆)ဦးခန္႔ ရွိပါေၾကာင္းနွင့္ က်န္ရွိသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ SME ေခ်းေငြမ်ား ေဆာလ်င္စြာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
 
(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ မိုးမုတ္သုန္ရာသီဥတုရွိသျဖင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းကာ ၾကက္ေမာက္သီးကို စီးပြားျဖစ္အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံထြက္ၾကက္ေမာက္သီးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အသီးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မ်ိဳးေကာင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပး၍ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ပို႔ကုန္တင္ပုိ႔နုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုး ေပးရန္။
 
(၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္ ေပါင္ဆန္းခ႐ိုင္ထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ(၂၀၀)သာ ကြာေဝးၿပီး သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားၿမိဳ႕ျဖစ္ကာ ႏွစ္စဥ္ခရီးသြားဧည့္သည္
 
(၁၀) သန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ (၁၄သန္း) လာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႕လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ယာဥ္တန္းျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္လိုပါေၾကာင္း။
 
(၄) ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားေဒသမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္စရာ သဘာဝေတာေတာင္နွင့္ သဘာဝရႈခင္းမ်ားမ်ားျပား စြာ ရွိသျဖင့္ ကန္ပိုက္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ထြက္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ခြင့္၊ ပတ္စ္ပို႔၊ ဗီဇာ စသည္ျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း စီးပြားျဖစ္ႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
 
စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
 
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm