ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးေဆာင္သာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ) ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

Written by  //  December 30, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, Uncategorized  //  No comments

၂၀၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀                                                                                                                                                                  ရန္ကုန္၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

                    (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးက႑၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑၊ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑၊ ယမကာထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑ႏွင့္ ဂ်ံဳလုပ္ငန္းက႑ တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကြမ္းလုံ-ဟုိပန္-ခ်င္းေရႊေဟာ္-ေလာက္ကိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေရွာက္္မိန္ တင္ျပပါသည္။

၁။ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကပုိ႔ကုန္အမယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲတီစိမ္း၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းသီးႏွံမ်ား အေပၚ၌ ကိုတာ (Quota) သတ္မွတ္မထားေသာ္လည္း ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ရာဘာ၊ သၾကားအမယ္အေပၚ၌ ကုိတာသတ္မွတ္၍ ကန္႔သတ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ တရုတ္အေကာက္ခြန္ဌာန လုပ္ငန္းခ်ိန္ ကန္႔သတ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ၾကံဳေနရေၾကာင္း

၂။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသသည္ ကုိးကန္႔ႏွင့္ ဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိရာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကပုိ႔ကုန္အမယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ရာဘာ၊ Re-exprot သၾကားကဲ့သုိ႔ အမယ္မ်ားအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုတာသတ္မွတ္ တင္သြင္းေနျခင္းအေပၚ ႏွစ္စဥ္ကုိတာ တုိးျမွင့္ရရွိႏုိင္ေရး၊ ရရွိလာသည့္ ကုိတာမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအလုိက္ ကိုတာ ခြဲျခားသတ္မွတ္တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိေရး၊ သို႔မဟုတ္ ကိုတာသတ္မွတ္ထားျခင္းအစား၊ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ အေပၚအေျခခံ၍ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္

၄။ တရုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္ရွိ အေကာက္ခြန္ဌာနအပါအဝင္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မလုိလားအပ္သည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးကိုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၌ ခ်ျပ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

၅။ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ One Belt – One Road မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါဝင္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္အေနာက္ေတာင္ဘက္ လင္ခ်န္းခရုိင္နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ ဇုန္တည္ေဆာက္မႈ၊ လက္ရွိ ခ်င္းေရႊေဟာ္ (နမ့္ဖာေဟာ္ဂိတ္) ႏွင့္ ၀.၄ ကီလိုမီတာ အကြာခန္႔၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္အသစ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈ၊ လင္းခ်န္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္ Super Highway လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ လင္ခ်န္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္-လာရႈိး-ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွတဆင့္ေတာင္အာရွေဒသ၊ အေရွ႕လယ္ပုိင္းေဒသ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက ေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔၍ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အဆင့္တူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ဖက္၌လည္း ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတားသစ္ (ကြမ္းလုံ) တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတို႔ကုိ မိမိတုိ႔ဘက္မွ အခ်ိန္မွန္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္

၆။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာပါက ကုန္သြယ္မႈသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ရာ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ဂိတ္အား Visa Passport မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ နယ္စပ္ဂိတ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

[ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာတရုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနသည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ (၅၁၅.၆) သန္း ခန္႔ႏွင့္ သြင္းကုန္ ကန္ေဒၚလာ (၅၇.၅) သန္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ (၅၇၃.၁) သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၌ ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ (၆၂၀) သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ကန္ေဒၚလာ (၂၀) သန္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ (၆၄၀) သန္းအထိ တုိးျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ရည္မွန္းထားသည္။
အဓိက ပုိ႔ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဆန္၊ ရာဘာ၊ ေရထြက္ကုန္၊ Re-exprot သၾကား၊ ႀကံမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိက သြင္းကုန္အမယ္မ်ားအျဖစ္ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အဓိကထား တင္ပို႔တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ]

 

အေသးစားနွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးက႑

 

အသင္းခ်ဳပ္ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္သိန္း တင္ျပသည္။

၁။ SMEမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိရန္ တင္ျပလာေသာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ စီစစ္ေထာက္ခံေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း

၂။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ SME မ်ားေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း

၃။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ International Council for Small Business ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ SME မ်ားအတြက္ Human Resource Development ႏွင့္ Marketing သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း

၄။ ICT ႏွင့္ E-Commerce က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ US ICT Council for Myanmar ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ICT Committee ႏွင့္ SME ေကာ္မတီတို႕ပူးေပါင္းကာ ႏို၀င္ဘာလတြင္ Digital Transformation for SME Forum ကို က်င္းပေပးခဲ့ပါေၾကာင္း

၅။ Microsoft Company မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Office 365, Microsoft Cloud Service မ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း

၆။ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ယခင္ SME Minister ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ G to G Technology Centre တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိျခင္း။ ထို Centre မွ တဆင့္ Incubation Centre မ်ားပါ ပါ၀င္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း

၇။ AOTS Japan မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Supporting Industry ႏွင့္ Industrial Human Resource ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း

၈။ SME မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအား သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ရရွိလွ်င္ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ SME ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထည့္၀င္ ေပးသလို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း ထည့္၀င္ေပးရန္

၉။ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ Commercial Bank မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းေပးသည့္အတုိးႏႈန္းျဖင့္မဟုတ္ပဲ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးတည္ေထာင္ထားေသာ ရန္ပံုေငြမွ အထူးသက္သာေသာႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေပးႏိုင္ေအာင္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထူေထာင္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ခံအားေပးရန္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး တင္ျပသည္။

၁။ အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ဆန္ တင္ပို႕မႈ ျမင့္မားလာပါေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ပါ၀င္သည့္ ဦးစားေပးက႑ ၁၂ ခု အား အရွိန္ပိုျမင့္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အက်ဳံး၀င္ေနေသာ SME မ်ားကို ပိုမိုကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္လွ်င္ ပို႕ကုန္ကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာမက ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ပါ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

၂။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ေလ်ာ႕ခ်ေပးရန္ (Maximum Bank Lending Rate) ကို လက္ရွိ ၁၃% မွ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းသို႕ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ (အဆိုျပဳႏႈန္း – ၁၀%)
ဘဏ္အပ္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ (Minimum Bank Deposit Rate) ကို လက္ရွိ ၈% မွ သင့္တင့္ေသာႏႈန္းသို႕ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ (အဆိုျပဳႏႈန္း – ၅%)

 

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး တင္ျပပါသည္။

၁။ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေခ်းေငြကာလကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး၊ အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းႏွင့္ အသင္း၀င္ ဦးေမာင္၀ိတ္ တင္ျပပါသည္။

၁။ ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ ဘဏ္မ်ားမွ Term Loan ကို ၃ ႏွစ္ ေငြေခ်းေပးေသာ္လည္း သုံးလတစ္ႀကိမ္တုိင္း အရင္းႏွင့္အတုိးေငြကို ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ ညွိႏႈိင္းလာပါသည္။ သုံးလတစ္ႀကိမ္အရင္းကို ျပန္လည္ေပးသြင္းရပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတုိ႔ကို ႀကီးမားစြာ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေပၚေစကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါေၾကာင္း

၂။ ဗဟိုဘဏ္မွ (၇.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္၌ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစႏုိင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ကာလ၌ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး၏ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ႀကီးစြာထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးသုိ႔ပါ ရုိက္ခတ္လာႏုိင္သျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္စဥ္းစားေပးႏုိင္ပါရန္

၃။ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕လုိသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အာမခံသည့္ ပစၥည္းအေပၚမူတည္၍ ေခ်းေငြရသည့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္အမ်ဳိးအစားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး SME ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ား၊ Project Finance, Hire Purchase, Invoice Discounting ႏွင့္ Trade Finance စသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရန္

၄။ ၂၀၁၇ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ေျမေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းသည္ ၄ %၊ သိန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္အတြက္ ၀ယ္ခြန္ ၃၀% သတ္မွတ္ထားရာ ကြန္ဒိုေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ၂% သတ္မွတ္ေပးပါရန္

၅။ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းအား ၂% သတ္မွတ္၍၊ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တန္ဖိုးတူညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ေရာင္းခ်သူက ဝယ္ယူသူအတြက္ ၀ယ္ခြန္ ၅% ပံုေသေပးသြင္းသည့္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္

၆။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမဟုတ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျပီး တိုက္ခန္းမ်ားကိုလည္း အလားတူ ေရာင္းခ်သူမွ ၀ယ္ခြန္ ၅% ပံုေသေပးသြင္းသည့္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္

 

အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑
ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း တင္ျပပါသည္။

၁။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အလုပ္မျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားရွိေနျပီး အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္ပိတ္သိမ္းၾကပါသျဖင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႔လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း

၂။ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ ေအးခဲေနျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလေနာက္ပို္င္းမွ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဌားေစ်းမ်ားမွာလည္းက်ဆင္းျပီး အေပါင္ေစ်းကြက္သာ အားေကာင္းလာပါသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈအခက္အခဲအား ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးပါရန္

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ အိိမ္ျခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမနႈန္းထားမ်ားကိုလည္း လက္ရွိေပါက္ေစ်းနွင့္ ကိုက္ညီမႈရရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္

၄။ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမနႈန္းထားမ်ားကို စံနႈန္းရယူရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္၊ျခံ၊ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၏ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ရွိ တာဝန္ခံမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါရန္

၅။ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမနႈန္းထားမ်ားကို အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ၾကဳိတင္ျဖန္႔ေဝေပးရန္

 

ယမကာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံယမကာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဝင္း တင္ျပပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ေရးဆိုးစနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားျခင္း၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ကာလ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ၾကဳံေနရပါေၾကာင္း

၂။ ယစ္မ်ိဳးသက္၀င္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စီစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးစနစ္တည္္ေဆာက္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားျခင္း၊ နည္းပညာ လိုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ကာလမလံုေလာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္

 

ဂ်ံဳလုပ္ငန္းက႑
ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဳံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး တင္ျပပါသည္။

၁။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂ်ဳံမႈန္႔တင္သြင္းသူမ်ားမွာ Phyto Certificate ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ျခင္း ၊ Codex အရ FDA ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိေနသျဖင့္ စိစစ္ေပးပါရန္

၂။ ျပည္တြင္းတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ကုန္ေခ်ာ တိုက္ရုိက္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ လြယ္ကူသက္သာစြာျဖင့္ တင္သြင္းရရွိေနျခင္းအား ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ေပးရန္

၃။ ႏုိင္ငံျခားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာယူရသည့္အခါတြင္ Country of Origin မေဖာ္ျပႏုိ္င္လွ်င္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ 1 AV ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းရွိေနပါသျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါရန္

အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာက႑ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ

အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က

၁။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင့္ တစ္ဦးက်ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP Per Capita) အခ်ိဳးမွာ ၇၄.၄၈% ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ယခု ၄၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္လွ်င္ ၁၀၀.၃၉% ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္သားခန္႔ထားမႈမွာ လူဦးေရ၏ ၆၀% ျဖစ္ျပီး၊ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ အဝန္းအ၀ိုင္းျပင္ပတြင္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္သားခန္႔ထားသူေပါင္းသည္ ယင္း၏ ၈၃% ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ခန္႔အတြင္းက ၆% ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၁၀% ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအား တိုးျမွင့္လာမႈသည္ ယင္းအေျခအေနေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ SME မ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိေနသူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ မသတ္မွတ္မီ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွာ (၁) ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂၀၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္တြင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ၁၃၅၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၍ ၁၂% ျမင့္တက္လာပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ယခု ၃၃.၃၃% ျမင့္တက္သြားပါေၾကာင္း

၄။ တိုင္းျပည္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ILO တို႔၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ လုပ္သားခန္႔ထားႏိုင္စြမ္း ၆၂.၃% ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ခန္႔ထားမႈမွာ ၁၁.၅% သာ တိုးျမွင့္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း

၅။ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၀၀၀ က်ပ္ ကို ေက်ာ္သြားသည္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အားအေျပာင္းအလဲ၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm