အသင်းချုပ်အဆောက်အအုံများ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးသိန်းဟန် (VP)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးအေးဟန် (CEC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-ဦးအောင်ဝင်း (EC)
Back