ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးမြဟန် (Finance)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးလှမြင့်ရွှေ (CEC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back