ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ        
ဦးကျော်ဒေဝ (JSG)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

    အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်၊ တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုရှိပြီး ဥပဒေနှင့်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်နှင့် ရေရှည် တည်တံ့အောင်မြင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် -

 

Back