လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
      
ဒေါက်တာမျိုးသက် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

 လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဝန်းအဝိုင်းတစ်ရပ်လုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍချိတ်ဆက်နိုင်မည့် Internship Program များနှင့် Industry-School Partnership အစီအစဉ်များပေါ်ပေါက်လာရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ TVET ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာရေးအတွက် Private-Public-Partnership ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အနာဂါတ်တွင်လိုအပ်လာမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြသွားရန် - 

 

Back