အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

ဥက္ကဌ
ဦးသိန်းဟန် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဦးဝေဖြိုး (Vice President)

အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် (JSG)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 

ရည်ရွယ်ချက်

    အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းကော်မတီကို အလုပ်ရှင်များအားလုံး၏ အသံအားကိုယ်စားပြုနိုင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်ရန်၊ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်သာကိုင်သာရှိသောစီးပွားရေးဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးပေးရန်- 


Back