ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
        
ဦးမြဟန် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီကို Investor Friendly ဖြစ်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရေးအတွက် အားပေးဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ခိုင်မာသောမူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ရေးကို အကြံပြုသွားရန် - 

 

Investment Development Committee ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ - https://bit.ly/32fWhWn

Back