အသင်းသားရေးရာကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဆန်းလင်း (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးတင်ကိုကို (CEC)

အတွင်းရေးမှူး
ဦးစိုးနိုင် (CEC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

 အသင်းသားရေးရာကော်မတီကို ညီနောင်အသင်းများနှင့်အသင်းသားရေးရာကိစ္စများကို UMFCCI မူဝါဒနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ညီနောင်အသင်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် အသင်းဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို စစ်မှန်သော ကိုယ်စားပြုမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် - 

-----------------------------------------------------------------------------

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အသင်းသားရေးရာကော်မတီ (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၅) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

 

https://shorturl.at/frBCX

 

အသင်းသားရေးရာကော်မတီ (၂/၂၀၂၂-၂၀၂၅) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

https://shorturl.at/svyX7 

 အသင်းသားရေးရာကော်မတီ (၅/၂၀၂၃)ကျင်းပ


https://bit.ly/40ziKKC

Back