အသင်းသားရေးရာကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
       
ဦးဆန်းလင်း (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

 အသင်းသားရေးရာကော်မတီကို ညီနောင်အသင်းများနှင့်အသင်းသားရေးရာကိစ္စများကို UMFCCI မူဝါဒနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ညီနောင်အသင်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် အသင်းဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို စစ်မှန်သော ကိုယ်စားပြုမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် - 

 

Back