စီးပွားရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများဖြန်ဖြေရေးကော်မတီ

ဥက္ကဌ        
ဦးနှင်းဦး

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဦးစိုင်းဘဉာဏ်၊ ဦးရဲမြင့်ဖေ

အတွင်းရေးမှူး
ဦးစန်းခိုင်လှ

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဦးဖေမြင့် 

 

ရည်ရွယ်ချက်

 

 

Back