စီးပွားရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများဖြန်ဖြေရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးနှင်းဦး

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာဝင်းစည်သူ (Vice President) ၊ ဦးလှဦး (Treasure)

အတွင်းရေးမှူး
ဦးတင်မြင့် (CEC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဦးခိုင်မြင့် (CEC)

 

ရည်ရွယ်ချက်

 

 

Back