တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
        
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် (SG)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 ရည်ရွယ်ချက်

    တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ကျင့်ဝတ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် လုပ်ဆောင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးထောက်ပံ့နိုင်ရန် -

 

Back