ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
           ဦးလှဦး (Treasurer)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

အတွင်းရေးမှူး


တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

 ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီကို  National Export Strategy ကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကို တိုးတက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ နိုင်ငံတော်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ လေ့လာ၍ ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု အသိုက်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ မြန်မာ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ Trade Exhibition/Business Matching များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလျော့ချနိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်သော Barrier များအား လျော့ချနိုင်ရန် - 

Back