ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးလှဦး (Treasure)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမျိုးသန့် (JSG) ၊ ဦးလူမောင်မြင့်မောင် (EC)

အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်အိနှင်းဒါ (EC) ၊ ဒေါ်သင်းသင်းစိုး (EC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီကို  National Export Strategy ကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကို တိုးတက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ နိုင်ငံတော်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ လေ့လာ၍ ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု အသိုက်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ မြန်မာ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ Trade Exhibition/Business Matching များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်သော Barrier များအား လျှော့ချနိုင်ရန် - 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ

https://rb.gy/qi2ru

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ

-https://shorturl.at/iyDLM

 ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (၄/၂၀၂၃)ကျင်းပ

-https://bit.ly/3ue64gc

Back